Uitnodiging: De Week voor Toekomstige Generaties

Voor de 3e editie van de Week voor Toekomstige Generaties willen we je graag persoonlijk uitnodigen om ook mee te doen. Doe je mee om het welzijn, de stem en de belangen van toekomstige generaties te vertegenwoordigen? Hoe wil je jouw omgeving doorgeven en nalaten? Wat wil je nalaten voor de toekomst, dicht bij huis?

Van 19 tot 25 september 2024 geeft de Week voor Toekomstige Generaties samen een stem aan de mooist mogelijke toekomst. In de hele maand september staat het lange termijn denken centraal. We starten hiervoor de (inter)nationale publiekscampagne vanaf 1 september.

Doe mee als:

  • Gastvrouw/gastheer: voor de locatie in jouw stad, wijk / gebied in Nederland
  • Organisator: in de dialoog bij 2-3 beraden voor de mooist mogelijke toekomst
  • Getraind gespreksleider: word toekomstdenker en doener in Future Thinking
  • Partner: in de internationale toekomstagenda en publiekscampagne

Word nu toekomst denker en doener met oog voor de lange termijn toekomst.

Nieuwsgierig? Kijk op: www.weektoekomstigegeneraties.nl

Een initiatief van: Ministerie van de Toekomst, The Turn Club en Lab Toekomstige Generaties

Assembly 2: Naar een bioregionale bouw?

Assembly 2: Naar een Bioregionale Bouw?

Samenwerking tussen de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) en Ministerie van de Toekomst

Hoe creëren we condities voor een duurzame en hoopvolle ontwerppraktijk? IABR 2024 introduceert een Practice Place, een ontmoetingsruimte in de tentoonstelling, waar de architectuurgemeenschap in de breedste zin samenkomt rondom de transformatie van de praktijk.

De Nederlandse overheid heeft zich vastgelegd op een circulaire economie in 2050. Maar wat voor invloed heeft circulariteit op onze relatie en de oorsprong van materialen, bouwcultuur, en het landschap? In deze bijeenkomst brengen we deskundigen samen die ervaring hebben opgedaan met ontwerp- en bouwprocessen die deel zijn van langdurige relaties met lokale materialen, landschappen, en de kennis die daarin besloten ligt. We bespreken of en hoe circulariteit een radicale re-lokalisering impliceert, en wat dat betekent voor complexe stedelijke gebieden en het landelijk gebied.

Assembly 2: Naar een Bioregionale Bouw? op 19 juli 2024

Tijdens Assembly 2: Naar een Bioregionale Bouw? op 19 juli 2024 van 10:00-17:00 in het Nieuwe Instituut worden kennis en ervaringen gedeeld, tactieken uitgewisseld en hoopvolle allianties gesmeed. De vraag naar bioregionaal bouwen is per definitie plaatsgebonden. Deze bijeenkomst is daarom het startpunt van een serie lokale bijeenkomsten in regionale architectuurcentra, georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van de Toekomst. Op 12 juli 2024 geeft het Ministerie van de Toekomst een workshop om de aanwezigen te trainen in het organiseren van plekberaden rondom systemische en lokale vragen. Studio Inscape prikkelt de verbeelding geïnspireerd door hun Bioregional Design Game.

Naar een Bioregionale Bouw? Is deel twee van een serie van zeven dagvullende workshops. De bijeenkomst wordt gedocumenteerd in een levend archief in de tentoonstelling, inspireert een podcastserie in samenwerking met De Architect, en leidt uiteindelijk tot een Nieuw Narratief voor Architectuur en Urbanisme (NNAU) dat in het sluitingsweekend van de biënnale feestelijk zal worden gepresenteerd.

IABR 2024

De IABR 2024 vindt plaats van 29 juni tot 13 oktober 2024 en legt de focus op de combinatie hoop en natuur. Deze keuze komt voort uit het besef dat alles begint bij de grond en de extractie – of liever de uitputting – van de bodem, elkaar en de levende wereld, met meervoudige ecologische en sociale crises tot gevolg. We kunnen én willen ons als mensen niet langer boven, of op afstand van de natuur plaatsen. Hoe zetten we kennis en praktijken van ruimtelijk ontwerp in ten dienste van de planeet en alle wezens die daarop leven?

Meer informatie

Teken hier het Manifest Toekomstige Generaties!

Samen met 25+ maatschappelijke organisaties tekenden wij het Manifest Toekomstige Generaties, opgesteld door het Lab Toekomstige Generaties. Samen roepen wij de overheid op tot:

➤ Pas artikel 21 van de Grondwet aan en erken hierin het mensenrecht op een gezonde,

schone en duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties;

➤ Zorg, via een ‘Wet op het welzijn van toekomstige generaties’, dat de Hoge Colleges van

Staat en de overheid, planbureaus en adviesorganen op alle niveaus (landelijk, provinciaal

en gemeentelijk), de belangen en het welzijn van toekomstige generaties (moeten)

afwegen bij regelgeving en beleid, vergunningverlening, monitoring en handhaving;

➤ Stel een onafhankelijke belangenbehartiger in voor Toekomstige Generaties. Deze zou

goed kunnen passen binnen het systeem van Ombudspersonen. Naast de Nationale

Ombudsman, de Veteranenombudsman en Kinderombudsman; een Ombudspersoon Toekomstige Generaties.

Teken HIER het manifest op de website van het Lab Toekomstige Generaties

 

 

Themaberaad lokale democratie op 16 mei 2024

Themaberaad van de democratiecirkel van het Ministerie van de Toekomst

Donderdag 16 mei 2024 / 13.00-17.00 uur

Huis voor Actief Burgerschap / Bibliotheek Neude Utrecht

Meld je HIER aan!

Het Ministerie van de Toekomst agendeert en activeert als bottom-up beweging het langetermijn-denken en handelen in de Nederlandse samenleving. Dat doen we als netwerk van verbeelders, begrijpers en doeners die door heel Nederland werken aan plekberaden voor de toekomst, themaberaden en interventies.

Bij het themaberaad wordt de toekomst van een onderwerp verkend door een themacirkel waarin circa twintig begrijpers, doeners en verbeelders bijeenkomen. Vanuit sociale, economische of ecologische invalshoeken bereiden zij samen een themaberaad voor.

Versterken lokale democratie

Tijdens het themaberaad op 16 mei 2024 gaat de democratiecirkel aan de slag met de vraag hoe de lokale democratie kan worden versterkt en ondersteund. Met lokaal bedoelen we het schaalniveau van een wijk, dorp of gebied. Hoe kunnen in de lokale politieke besluitvorming de stemmen en belangen van (toekomstige) bewoners, beter worden verankerd? Op dit schaalniveau komen veel thema’s en samenhangende transities samen, zoals wonen, energie of zorg. Allemaal stevige transitie-opgaves die om een lokale vertaling vragen. Maar hoe doe je dat democratisch èn met oog voor toekomstige generaties?

Methodes voor lokale democratie

Tijdens het themaberaad op 16 mei 2024 gaan we op zoek naar methodes die op lokaal niveau kunnen helpen de democratie te vergroten. Daartoe zijn al veel instrumenten beschikbaar. De vraag is, hoe kunnen die beter in samenhang worden toegepast Voorbeelden van instrumenten op lokaal niveau, denk aan: plekberaden (met lotingmethodes), toekomst-ambassadeurs (generatietoets), communicatiemiddelen (buurtapps, dorpskrant), samenwerkingen met maatschappelijke partners (zoals bibliotheken), samenwerkingsmodellen (zoals de taakdemocratie), bottom up georganiseerde voorzieningen (zoals energie en voedsel) en organisatievormen (zoals gebiedscoöperaties).

Beoogd resultaat 

Het resultaat van het thema-beraad kan in de vorm van een advies/manifest worden aangeboden aan alle Nederlandse gemeenten, mogelijk als opmaat naar de gemeenteverkiezingen van 2026. Het zou een concreet aanbod kunnen zijn met een plek in de nieuw te vormen coalities (2026-2030). Tijdens het themaberaad op 16 mei 2024 zullen we de beoogde resultaten, en een vorm voor output en impact samen bespreken.

Agenda 16 mei 2024 / 13.00 – 17.00

13.00 uur: Introductie 

Waarom, wat en hoe van het Ministerie van de Toekomst

13.10 uur: Waarom dit themaberaad democratie?

Inclusief de focus op de lokale en sublokale context van democratie (wijk, dorp, gebied)..

13.15 uur: Tijdreisoefening

Inleiding op het langetermijndenken. Hoe kun je kijken naar de toekomst? We gaan ons verplaatsen naar Rudzegea in 2050.

13.30 uur: Oefening taakdemocratie

Wat zijn de brede welvaart-opgaven waar Rudzegea sinds 2024 mee heeft gewerkt nu we in 2050 zijn? Hoe werden opgaven vanaf toen gewogen en de balans gezocht tussen ecologie, sociaal-cultureel of de economie? Hoe slaagde Rudzegea erin uit dilemma’s een transitie-agenda te maken die verenigde in plaats van verdeelde?

In deze oefening zijn opgaven en dilemma’s ons oefenmateriaal. De echte vraag is welke vorm van democratie ons helpt als er lastige keuzes voor de verre toekomst gemaakt moeten worden. 

14.15 uur: Waardenmodel democratie 

Zoeken naar het toekomstig democratisch kompas op lokaal niveau  Welke democratische uitgangspunten/waarden horen bij de lokale context?

15.00 uur: Pauze

15.15 uur: Democratisch kompas verbinden aan lokale opgaven

We willen kijken op welke manier het democratisch kompas praktisch wordt in de context van een concrete lokale casus. Hoe vertalen die democratische waarden zich naar lokale opgaven zoals energie en zorg? Wat zijn dan do’s en dont’s? Welke democratische werkvormen zijn nodig om lokaal te kunnen meedoen om uiteindelijk de brede welvaart opgave van Rudzegea op weg naar 2050 gerealiseerd te krijgen? 

We gebruiken hiervoor de X-kromme (Loorbach). Wat moeten we democratisch gaan laden en waar moeten we afscheid van nemen?

16.00 uur: Consolidatie

Tijdens een brainstorm consolideren we 10 punten, als advies geformuleerd.

16.30 uur: Afsluiting en vervolgstappen

Lees hier de notities en uitgangspunten terug van de democratiecirkel

Aanmelden graag via deze link

Datum: Donderdag 16 mei 2024 / 13.00-17.00 uur

Locatie: Huis voor Actief Burgerschap

Bibliotheek Neude Utrecht

Voor vragen, mail graag naar Klaas Sietse Spoelstra: klaassietse@nij-sicht.nl

Toekomst van ruimtelijk ontwerp

Het Ministerie van de Toekomst neemt 12 april 2024 deel aan het programma de Toekomst van ruimtelijk ontwerp als onderdeel van het programma rond de tentoonstelling Nederland op de tekentafel. 100 jaar toekomstideeën, te zien in het Nieuwe Instituut.

Er is hernieuwde aandacht voor ruimtelijke ordening als een ontwerpopgave die raakt aan uiteenlopende actuele maatschappelijke en ecologische vragen. In een gemeenschappelijke verkenning van de mogelijke rol die ruimtelijk ontwerpers in Nederland kunnen vervullen, nodigen Nieuwe Instituut, het College van Rijksadviseurs, Platform Ontwerp NL en Vereniging Deltametropool ontwerpers uit verschillende generaties uit om samen op dit onderwerp te reflecteren. Zij gaan in gesprek met andere deskundigen uit het ontwerpveld en daarbuiten, waaronder wetenschappers, beleidsmakers en burgers. Met bijdragen van onder meer Gido ten Dolle en Jannemarie de Jonge van het CRa en Paul Gerretsen van Vereniging Deltametropool.

Overheden en ontwerpers hebben de ruimtelijke ordening van Nederland weer op hun bureaus en tekentafels liggen. Op hun eigen manier proberen zij ingrijpende maatschappelijke en ecologische vraagstukken van een passende reactie te voorzien. Dat roept een aantal gedeelde vragen op waar deelnemers aan Futures of Spatial Design zich over buigen. Kwesties als klimaatverandering, de energietransitie, huisvesting en sociale rechtvaardigheid gaan immers alle mensen aan, maar wat is daarbij nu eigenlijk de rol van de ontwerper? Hoe werk je aan het Nederland van de toekomst? Welke hulpmiddelen, welke vaardigheden en welke mentaliteit heb je daarvoor nodig? Hoe hebben ontwerpopvattingen zich in de loop der tijd ontwikkeld? En hoe kunnen wij, ten slotte, de handen ineenslaan wanneer we ons op de toekomst voorbereiden?

Het programma bouwt voort op Nederland op de tekentafel. 100 jaar toekomstideeën. In deze tentoonstelling, die nog tot en met 2 juni 2024 te zien is in het Nieuwe Instituut, zijn voorbeelden te zien van de lange en toonaangevende traditie die Nederland kent op het gebied van ruimtelijke ordening. Sprekers en deelnemers gaan samen in op de rol van ontwerpers toen, nu en later. Zij voeren vervolgens begeleide gesprekken in de tentoonstellingsruimte. Ze zoeken tegen die achtergrond van historische en actuele toekomstvisies naar mogelijke antwoorden op de vraag in hoeverre ontwerpers zijn toegerust om complexe ruimtelijke, ecologische en sociale uitdagingen het hoofd te bieden – en wat wij van ideeën uit het verleden en heden kunnen leren wanneer we het Nederland van de toekomst vormgeven.

Het publiek toegankelijke evenement vormt het sluitstuk van een dagvullend programma, waarbinnen eerder op de dag ook een besloten workshop wordt georganiseerd. De kritische reflecties en uitkomsten uit de werksessie worden ’s avonds bij de openbare presentatie toegelicht.

Dit programma maakt deel uit van het NEB Festival 2024. Het achterliggende EU-initiatief New European Bauhaus verbindt de doelstellingen in het kader van de European Green Deal aan onze dagelijkse leefomgeving. Het roept alle Europese burgers op om hun steentje bij te dragen aan een duurzame, inclusieve en mooie toekomst.

Info & tickets

 

 

Regiocirkel Zuid-Holland van start!

Regiocirkel Zuid-Holland van start!

Museon-Omniversum nodigt alle toekomstdenkers uit regio Zuid-Holland uit voor een ontmoeting op 21 mei 2024 om 15.00 uur. Doel van deze bijeenkomst: delen wat er lokaal gebeurt, inspiratie en ideeën uitwisselen, plannen maken voor de toekomst en niet te vergeten: een bezoek aan de One Planet expo.

Wil je komen, meld je dan graag aan via: dliauw@museon-omniversum.nl. De zeepkist staat weer klaar voor iedereen met een mooi plan.

Mocht je in je eigen regio samen met andere Ministers van de Toekomst ook een cirkel willen starten, mail dan naar info@ministerievandetoekomst.nl

Info

Museon-Omniversum

Dinsdag 21 mei 2024 / 15.00 uur

Stadhouderslaan 37, Den Haag

 

Terugblik bijeenkomst onderwijscirkel

Over leren en schimmelen

De zelfsturende onderwijscirkel van het Ministerie van de Toekomst bestaat uit een bonte verzameling onderwijsvernieuwers, docenten, kunstenaars, onderzoekers, educatoren en beleidsmakers uit alle windstreken. Op 31 januari 2024 verzamelden we in het pas geopende Huis van Actief Burgerschap in de bibliotheek aan het Neude rondom de vraag: ‘Hoe kunnen we leren kathedraaldenken in het onderwijs?’

Doel van de onderwijscirkel is om toe te werken naar een publiek Themaberaad onderwijs in 2024 waarin de uitkomsten van de werkcirkel worden gedeeld als aanzet voor een bredere discussie over de toekomst van het onderwijs.

Begeleiders van de workshop Anne Graswinckel en Meta Knol openen de middag met fundamentele vragen. Wat is leren in feite? En waartoe leren wij? Leren gaat over meer dan alleen cognitie en hersenen, daarover is de groep het snel eens. Schimmels leren immers ook. En wat zijn de ideale omstandigheden om te leren? Lees hier verder voor een verslag van deze bijeenkomst.

Save the date: Themaberaad Democratie op 16 mei 2024!

Het Ministerie van de Toekomst houdt zich met verbeelders, begrijpers en doeners bezig met het vormgeven van de toekomst. Naast plekberaden en interventies organiseren we jaarlijks twee themaberaden. Daarbij kijken we naar de toekomst van Brede Welvaartthema’s, afgeleid van de Sustainable Development Goals.

In 2024 hebben Minsters van de Toekomst twee zelfsturende werkcirkels opgericht, een rondom onderwijs, een rondom democratie. Beide werkcirkels werken toe naar een themaberaad in 2024 vanuit de vraag hoe het kathedraaldenken, toegepast op deze thema’s, kan leiden tot nieuwe perspectieven.

Op 31 januari 2024 kwamen beide werkcirkel voor het eerste live bij elkaar.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst van de Democratiecirkel.

Het Themaberaad Democratie staat gepland voor 16 mei 2024. Meer informatie volgt binnenkort!

 

Ministerie van de Toekomst Nieuwjaarsgroet

Beste tijdrebellen,

Het bestuur van het Ministerie van de Toekomst wenst alle Ministers van de Toekomst een prachtig nieuwjaar! Niet alleen voor 2024 wensen we je het beste, maar ook voor de vele jaren die nog zullen volgen. Met grote toewijding hebben we ons als zwerm in 2023 voor de toekomst ingezet, zodat komende generaties hopelijk ook op gezonde en gelukkige jaren kunnen rekenen. Het is hartverwarmend om te zien hoe door een groeiende groep tijdrebellen de boodschap van het Ministerie van de Toekomst wordt doorleefd en verspreid. In 2024 zullen we met elkaar nieuwe verhalen voor de toekomst nog verder laten doordringen in het heden.

Terugkijkend op 2023 constateren we dat de oude verhalen over wie we zijn en wat we op deze planeet doen hardnekkig zijn. Toch zijn er steeds meer mensen die snakken naar een nieuwe richting die in staat stelt om kathedralen voor een duurzame toekomst te bouwen. Gelukkig zien we de kiemen daarvan dagelijks terug in de inspiratie die we met elkaar delen.

‘Real art creates myths a society can live by instead of die by’, stelde de schrijver John Gardner ooit. Voor het creëren van een alternatieve toekomst is creatie en verbeelding een belangrijk begin. In 2023 bleef het niet bij verbeelding. Vanuit onze zwerm werden verschillende mooie initiatieven gerealiseerd. Zo troffen we elkaar in september op de eerste landelijke Ministerraad in de Groene Kathedraal in Almere. Tijdens die prachtige dag konden wij als bestuur voor het eerst kennismaken met onze mooie beweging. Inmiddels is de stichting ook formeel opgericht. Met deze belangrijke stap kunnen we in de toekomst nog meer bijeenkomsten, plekberaden, themaberaden, interventies en campagnes onder de vlag van het Ministerie mogelijk maken.

Onze zwerm is voortdurend in beweging, maar zonder Ministers, geen Ministerie. Het Ministerie van de Toekomst blijft de optelsom van onze gezamenlijke toewijding aan langetermijndenken en inzet voor de belangen van toekomstige generaties en al het andere dat leeft. Daarbij beogen we een platte en informele beweging te blijven met veel ruimte voor diversiteit en bottom up-initiatief. In het komende jaar zullen we als bestuur de zwerm beter leren kennen. De eerstvolgende kans daartoe is de Maandelijkse Ministerraad op woensdag 31 januari 2024, dit keer live in het Huis van Actief Burgerschapaan het Neude in Utrecht. Het bestuur kijkt ernaar uit om tijdens deze bijeenkomst – en later in het nieuwe jaar – vele tijdrebellen weer te zien en nieuwe bij onze beweging te verwelkomen.

Hartelijke groet,

Mede namens Amarins, Janica, Sjoerd en Tjitske,
Robin Hill, Voorzitter van het bestuur van het Ministerie van de Toekomst

Ministerraad januari in het Huis van Actief Burgerschap

Woensdag 31 januari 2024

Ministers van de toekomst ontmoeten elkaar elke laatste woensdag van de maand online tijdens de maandelijkse ministerraad. Deze eerste maand van het jaar treffen we elkaar live in het Huis van Actief Burgerschap in de bibliotheek aan het Neude in Utrecht.

Themacirkels

Voorafgaand aan de ministerraad komen (parallel aan elkaar) de nieuw opgerichte onderwijscirkel en democratiecirkel bij elkaar. Beide zelfsturende werkcirkels werken toe naar een themaberaad in 2024 vanuit de vraag hoe het kathedraaldenken, toegepast op deze thema’s, kan leiden tot nieuwe perspectieven.

Bibliotheek & burgerschap

De maatschappelijke rol van de bibliotheek wordt breed gedragen. Zowel lokale als nationale overheden weten de bibliotheek steeds vaker als partner te vinden in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Steeds meer bibliotheken kijken verder dan bestaande kaders, en ontwikkelen programma’s die burgers in staat stellen om op zoek te gaan naar oplossingen voor gedeelde uitdagingen. Het Huis voor Actief Burgerschap, in het prachtig gerestaureerde voormalig postkantoor aan het Neude, stelt 31 januari 2024 de deuren open voor het Ministerie van de Toekomst. Hopelijk markeert deze bijeenkomst het begin van een mooie samenwerking, niet alleen met bibliotheken in de regio Utrecht, maar in 2024 ook in andere regio’s!

Programma woensdag 31 januari 2024:

— 13.00 uur: Inloop

— 13.30 uur: Bijeenkomst Onderwijscirkel & parallel Democratiecirkel

— 15.00 uur: Pauze

— 15.30 uur: Ministerraad met oa presentaties van de werkcirkels / online deelname kan ook, zie hier de Zoomlink

— 16.30 uur: Borrel in cafe meneer Potter

Helaas is aanmelden voor de Ministerraad niet meer mogelijk. Wilt u graag op een wachtlijst, mail dan naar info@ministerievandetoekomst.nl. Uiteraard kunt u altijd via Zoom de Ministerraad om 15.30 uur bijwonen, zie hier de Zoomlink.
Adres: Bibliotheek Neude, Neude 11 Utrecht