Teken hier het Manifest Toekomstige Generaties!

Samen met 25+ maatschappelijke organisaties tekenden wij het Manifest Toekomstige Generaties, opgesteld door het Lab Toekomstige Generaties. Samen roepen wij de overheid op tot:

➤ Pas artikel 21 van de Grondwet aan en erken hierin het mensenrecht op een gezonde,

schone en duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties;

➤ Zorg, via een ‘Wet op het welzijn van toekomstige generaties’, dat de Hoge Colleges van

Staat en de overheid, planbureaus en adviesorganen op alle niveaus (landelijk, provinciaal

en gemeentelijk), de belangen en het welzijn van toekomstige generaties (moeten)

afwegen bij regelgeving en beleid, vergunningverlening, monitoring en handhaving;

➤ Stel een onafhankelijke belangenbehartiger in voor Toekomstige Generaties. Deze zou

goed kunnen passen binnen het systeem van Ombudspersonen. Naast de Nationale

Ombudsman, de Veteranenombudsman en Kinderombudsman; een Ombudspersoon Toekomstige Generaties.

Teken HIER het manifest op de website van het Lab Toekomstige Generaties